Seven Nations at the Savannah Irish Festival

Savannah Civic Center, 301 W Oglethorpe Ave, Savannah, Georgia